مدیریت طرح

مديريت طرح

پراکندگی پروژه ها


پروژه های انجام شده:

  • مديريت طرح ايجاد زيربناهاي لازم در معادن بزرگ و مناطق معدني كشور
  • تدوين نظام تعرفه هاي حقوق، عوارض و خدمات بندري و دريائي
  لیست کل پروژه ها