درباره ما

تدبير و انديشه نماد آريا (توانا)

شرکت توانا به عنوان يکي از شرکت‌هاي زيرمجموعه هولدينگ طرح نوانديشان، فعاليت خود را در سال 1390 آغاز نمود. اين شرکت به عنوان جايگزين زيرمجموعه‌هاي تخصصي راه و حمل و نقل و ترافيک و زمينه‌هاي مرتبط با آن با حفظ کارشناسان زبده شرکت طرح نوانديشان، پايه‌ريزي گرديد و با حفظ پروژه‌هاي پيشين وظايف توسعه‌اي زمينه‌هاي مذکور را نيز به عهده گرفت.