توضیح : از آنجایی که برخی از پروژه های مهندسین مشاور تدبیر و اندیشه نماد آریا مولتی دیسیپلین هستند ممکن است نام برخی از پروژه ها در بیش از یک گروه مشاهده شود.
 دسته بنديها