مدیریت طرح مدیریت طرح
مدیریت طرح جهت هماهنگی و تمرکز برنامه‌ریزی، اولویت‌بندی و اجرای پروژه‌های مرتبط با سازمان مادر یا كارفرما به مشاور سپرده می‌شود. سیستم مدیریت طرح مجموعه‌ای از متدولوژی‌ها، تكنیك‌ها، ابزارها و رویه‌ها برای مدیریت پروژه به نحو احسن است. شرکت توانا تاکنون مدیریت طرح دو پروژه بزرگ کشوری را برعهده داشته است.

ليست پروژها
  مطالعات مدیریت طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی كشور
نام كارفرمای پروژه: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
توضيحات پروژه:
هدف طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن، انجام مطالعات، ساخت و بهسازی زیرساخت‌های معدنی در استان‌های مختلف کشور به دو روش زیر می‌باشد:
1) پروژه‌های طرح و ساخت (EPC)
2) پروژه‌های سه عاملی

بدین منظور از خدمات مشاور کارفرما در فرآیند عملیات اجرایی احداث، تعریض و یا بهسازی راه دسترسی به معادن و همچنین احداث خطوط انتقال برق و خطوط انتقال آب استفاده شده است.
خدمات مشاور کارفرما شامل موارد ذیل می‌باشد:
شناسائی، ضرورت سنجی و الویت‌بندی پروژه های طرح زیربناها
انجام مطالعات امکانسنجی و پایه
بررسی و کنترل مطالعات فاز دوم مشاوران پروژه‌ها
مدیریت برگزاری مناقصات و ارجاع کار به پیمانکاران و پیمانکاران طرح و ساخت
نظارت و راهبری پروژه‌های طرح و ساخت و سه عاملی
  تدوین نظام تعرفه‌های حقوق، عوارض و خدمات بندری و دریائی
نام كارفرمای پروژه: سازمان بنادر و دریانوردی
توضيحات پروژه:
هدف :
رفع موانع و مشكلات سیستم و نظام تعرفه سازمان بنادر و دریانوردی
مشکلات نظام تعرفه موجود :
پیچیدگی و نامعین بودن نحوه تغییرات دوره‌ای
انعطاف ناپذیری برای حضور موثر در صحنه رقابت جهانی همزمان با تحولات جهان
خدمات انجام شده :
جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و تحلیل اطلاعات و شرایط موجود
سیاست‌گذاری بر اساس اهداف و ترافیك پیش بینی شده برای هر بندر
تدوین ساختار تعرفه و تعیین نرخ هر آیتم
طراحی مرحله گذار از سیستم فعلی تعرفه به سیستم جدید
ایجاد نرم‌افزار مشتری مدار برای محاسبه تعرفه‌ها
مقایسه نظام تعرفه ای بنادر ایران با سه بندر مهم منطقه (مقایسه یك بندر خزر با بنادر شمالی و دو بندر خلیج فارس با بنادر جنوبی)

    صفحه 1 از 1 ( 2 ركورد )