برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
مطالعات مدیریت طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی كشور
نام كارفرمای پروژه: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
تاريخ شروع پروژه: -
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هدف طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن، انجام مطالعات، ساخت و بهسازی زیرساخت‌های معدنی در استان‌های مختلف کشور به دو روش زیر می‌باشد:
1) پروژه‌های طرح و ساخت (EPC)
2) پروژه‌های سه عاملی

بدین منظور از خدمات مشاور کارفرما در فرآیند عملیات اجرایی احداث، تعریض و یا بهسازی راه دسترسی به معادن و همچنین احداث خطوط انتقال برق و خطوط انتقال آب استفاده شده است.
خدمات مشاور کارفرما شامل موارد ذیل می‌باشد:
شناسائی، ضرورت سنجی و الویت‌بندی پروژه های طرح زیربناها
انجام مطالعات امکانسنجی و پایه
بررسی و کنترل مطالعات فاز دوم مشاوران پروژه‌ها
مدیریت برگزاری مناقصات و ارجاع کار به پیمانکاران و پیمانکاران طرح و ساخت
نظارت و راهبری پروژه‌های طرح و ساخت و سه عاملی
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.