مدیریت و برنامه‌ریزی بخش ترافیک مطالعات مدیریت و برنامه‌ریزی
در سده اخیر با افزایش جمعیت و توسعه روزافزون شهرها، مهندسی حمل و نقل و برنامه‌ریزی استراتژیک جایگاه ویژه‌ای یافته است. تفکر چندبعدی در مطالعات، ابتکار و نوآوری در طرح‌ها و انسجام و پشتکار در فعالیتها، خطوط حرکت گروه مدیریت و برنامه‌ریزی شرکت را شکل می‌دهد در این گروه پروژه‌های حمل و نقل، ترافیک، اقتصادی و مطالعات استراتژی و طرح‌های جامع مدنظر قرار گرفته‌ است.
  توضیح : از آنجایی که برخی از پروژه های مهندسین مشاور تدبیر و اندیشه نماد آریا مولتی دیسیپلین هستند ممکن است نام برخی از پروژه ها در بیش از یک گروه مشاهده شود.
 دسته بنديها