برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
مشاوره و طراحی سیستم ورود و خروج و توزین مواد و مصارف انرژی واحدهای تولیدی در شرکت فولاد خوزستان
نام كارفرمای پروژه: شرکت فولاد خوزستان
تاريخ شروع پروژه: -
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
طی مطالعات «طراحی سیستم ورود و خروج مواد و مصارف انرژی در شرکت فولاد خوزستان» به بررسی وضعیت موجود توزین‌های شرکت فولاد خوزستان پرداخته شده و پیشنهاداتی جهت اصلاح، تعویض و یا افزودن توزین‌های جدید ارائه شده است.

این مطالعات مشتمل بر موارد زیر است:
بررسی وضعیت موجود توزین‌های شركت فولاد خوزستان (متدولوژی : تکمیل پرسشنامه، مشاهدات، اسناد و نقشه ها)
ارائه پیشنهاد جهت اصلاح، تعویض و یا افزودن توزین‌های جدید
بررسی وضعیت مصارف برق كارخانه و ارائه راهکارهای مدیریت انرژی
ارائه پیشنهادات نصب سیستم های توزین و كنتورهای جدید برق و تغییر و تعویض سیستمهای موجود بر اساس نیاز سنجی صورت گرفته
ارائه پیشنهادات به منظور رفع كاستی‌ها، معایب و خطای سیستم‌ها
مشاوره و طراحی سیستم ورود و خروج و توزین مواد و مصارف انرژی واحدهای تولیدی در شرکت فولاد خوزستان
مشاوره و طراحی سیستم ورود و خروج و توزین مواد و مصارف انرژی واحدهای تولیدی در شرکت فولاد خوزستان