برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
احداث كوره سوم تولید محصولات آهكی كارخانه فولاد خوزستان
نام كارفرمای پروژه: شرکت فولاد خوزستان
تاريخ شروع پروژه: -
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
پس از انجام مطالعات بالانس جرم مواد خام اولیه مورد نیاز مجتمع فولاد خوزستان، بالانس جرم محصولات آهكی مورد نیاز فولاد سازی نیز بر پایه تولید 2/3، 2/4 و 5 میلیون تن فولاد خام در سال صورت پذیرفت كه در نتیجه، مشخص گردید كه احداث حداقل یك كوره دیگر جهت تولید دولومیت كلسینه و یا آهك ضروری می‌باشد.
با پیشنهاد مشاور، مطالعات مفهومی این طرح انجام شده و سپس اسناد مناقصه احداث كوره به روش BOT تهیه گردید. مطالعات بالانس جرم بر اساس انواع سنگ خام در دسترس در معادن استان خوزستان و استانهای همجوار و رژیم مصرف كاملا متغیر فولادسازی انجام گردید و سناریوهای متعددی در خصوص تناژ تولید محصولات متفاوت و فناوریهای متفاوت تولید محصولات آهكی صورت پذیرفت.
همچنین این مطالعات بر اساس حضور سرمایه گذاران متعدد با پیشنهادات متنوع به گونه ای تنظیم گردید تا به صورت دینامیك، در هر زمان با ورودیهای متفاوت مجددا مدل بالانس جرم انجام شده به روز گردد.
انجام مطالعات بالانس جرم تأمین مواد اولیه
تعیین ظرفیتهای عملکردی هر یک از مسیرهای انتقال مواد
بررسی تأثیر ظرفیتهای مسیرهای موجود به صورت توأمان
تعیین ظرفیت فعلی واحد تأمین مواد اولیه با توجه به زمان ماند مواد اولیه تأمین خارج و داخل
تعیین گلوگاههای سیستم انتقال مواد جهت افزایش ظرفیت متناسب با 5 میلیون تن تولید محصول
تعیین پروژه‌های مورد نیاز واحد تأمین مواد اولیه
احداث كوره سوم تولید محصولات آهكی كارخانه فولاد خوزستان
تعیین ظرفیت مسیرهای انتقال مواد واحد انباشت و برداشت