ارزیابی اقتصادی طرحهای احداث راه‌آهن

نویسندگان: رضا نوروزی سنایی، روزبه محقق زاده و مسعود چیت ساز

ارائه شده در ششمین کنفرانس راه‌آهن ایران، 1383

    + نوشته شده در تاریخ 1383/06/15