پیش‌بینی ترافیك دریایی بنادر تجاری ایران تا سال 1394

نویسندگان: محسن فتاحی اردکانی، رضا نوروزی سنایی و علی پاکنژاد

ارائه شده در ششمین همایش صنایع دریایی ایران، بندرعباس، 1383

    + نوشته شده در تاریخ 1383/06/15