مطالعه رودخانه كارون در بازه اهواز بعنوان مسیر حمل‌ و‌ نقل شهری- گردشگری

نویسندگان: امین سرایی زاده، محمود شفاعی بجستان،محسن فتاحی اردكانی، حامد رضایی

هفتمین سمینار بین‌المللی مهندسی رودخانه، اهواز، بهمن ماه 1385

    + نوشته شده در تاریخ 1385/11/15