آشنایی با دستاوردهای طرح جامع بنادر بازرگانی كشور

نویسندگان: علی پاکنژاد، روزبه محقق زاده و امیر اعتماد شهیدی

ارائه شده در دهمین همایش صنایع دریایی ایران، تهران، 1387

    + نوشته شده در تاریخ 1387/07/12