مقایسه تفاوت اثر متغیرهای حجم ترافیک و درصد وسایل نقلیه سنگین بر سرعت جریان ترافیک در روز و شب

نویسندگان: حسین نظامیان پورجهرمی، روزبه محقق زاده و علی کمالی میاب

ارائه شده در شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، 1395

    + نوشته شده در تاریخ 1395/08/10