مكان‌یابی جایگاههای CNG برون‌شهری با استفاده از محیط سیستمهای اطلاعات جغرافیایی

نویسندگان: مسعود چیت ساز، محسن فتاحی اردکانی و علی جعفر موسیوند

ارائه شده در اولین كنفرانس ملی CNG، تهران، مردادماه 1387