بررسی مدل‌های تبیین کننده روابط حجم – سرعت با استفاده از داده‌های آزادراهی کشور: مورد مطالعاتی آزادراه‌های استان تهران
نویسندگان: روزبه محقق زاده و حسین نظامیان پورجهرمی
ارائه شده در شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، 1395
    + نوشته شده در تاریخ 1395/08/10